Produkt Menü

Geprüft nach ÖNORM B 5351 WB-1

Serie ZA1 | Schild 5900

Serie ZAM | Schild 5800

Serie ZAL | mit Rosetten

Geprüft nach ÖNORM B 5351 WB-2

Serie ZA3/ZA3-K | Schild 5900

Serie ZAR/ZAR-K | Schild 5300, 5700 | Rosetten

Serie ZAL/ZEL | Schild 900 – Alt-Wien

Serie ZAL/ZEL | Schild 500 – Elegant

Geprüft nach ÖNORM B 5351 WB-3

Serie ZA3/ZA3-K | Schild 5900

Serie ZAS-K | Schild 5700 | mit Kernziehschutz

Serie ZAS | Schild 5700

Serie ZAS-K | Schild 5300 | mit Kernziehschutz

Serie ZAS | Schild 5300

Geprüft nach ÖNORM B 5351 WB-4

Serie ZA4-K | Schild 5900

Namenschild

Modell 1793/RT

Modell 1791/RT